يوم الله ۲۲ بهمن مبارك باد

22 بهمن

يوم الله ۲۲ بهمن ، روز پيروزي ملت ايران بر دشمنان اين سرزمين ، روز آغاز شكوفايي ايران اسلامي ، روز همبستگي امت اسلامي و روز دميده شدن روح تازه بر پيكره اسلام و مسلمانان بر همه ي ايراني ها و اعضای صندوق اندوخته فامیلی صاحب الزمان مبارك باد .

شما مي توانيد پست هاي ديگر را مشاهده کنيد ...

پاسخ دهید